Εταιρική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η Εταιρική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (ΕΚΕ – Corporate Social Entrepreneurship – CSE) είναι «ένας τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας», έτσι ώστε όλο το προσωπικό σε κάθε δεδομένο οργανισμό (δημόσιο, ιδιωτικό ή τρίτο τομέα) να έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου, της ευθύνης και της συμβολής του στη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ενίσχυση των οργανισμών του και τις κοινότητες στις οποίες ζουν και εργάζονται. Η διαδικασία της ΕΚΕ περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ενδοεπιχειρηματικότητας, την ενίσχυση των εταιρικών σκοπών και αξιών καθώς και τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών για την επίλυση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και την προώθηση της επιτυχίας αναδυόμενων καινοτόμων επιχειρηματικών στρατηγικών.

Η Εταιρική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα έχει τις ρίζες της στη θεμελιώδη εργασία που διεξήχθη από τους Austin και Reficco (2009), οι οποίοι περιγράφουν την ΕΚΕ ως «μια διαδικασία που στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πιο προηγμένες και ισχυρές μορφές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).» Η ΕΚΕ βασίζεται στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της εταιρικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίζει πώς τα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να παρέχουν πιθανές ευκαιρίες για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργούν κοινωνική αξία (Zahra et al., 2008).

Η ανάπτυξη και η πολυπλοκότητα των κοινωνικών προβλημάτων στον σημερινό κόσμο σημαίνει ότι απαιτούνται πιο ολοκληρωμένες λύσεις και συνήθως απαιτούνται περισσότεροι πόροι από αυτούς που μπορούν να παρέχουν τα εθνικά κράτη. Ως αποτέλεσμα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και επιχειρηματικότητα έχει στοχεύσει σε εταιρείες που έχουν τους πόρους και την ικανότητα να εμπλακούν και να κάνουν τη διαφορά σύμφωνα με τους οικονομικούς τους στόχους. Καθώς το σημερινό επιχειρηματικό τοπίο επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τις εξελισσόμενες πιέσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών, των ρυθμιστικών αρχών και των ενδιαφερομένων ομάδων, για να μην αναφέρουμε τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, η ΕΚΕ διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο βοηθώντας τους οργανισμούς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να βρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Υπό αυτή την έννοια, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ΕΚΕ αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός για την μεταπανδημική επανεκκίνηση των τοπικών και παγκόσμιων οικονομιών. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ